Tübitak Destekleri

TÜBİTAK, Türkiye'de gelişen teknolojiyi kendi üretim tekniklerinde kullanmak isteyerek Arge çalışmaları yapan firmalara destek olmaktadır. Bu güne kadar bine yakın irili ufaklı firma TÜBİTAK desteği alarak proje maliyetininin % 100'e yakınını hibe olarak geri almış ve bu sayede sermayesini büyüterek farklı projeleri de gündemine alabilmiştir. TÜBİTAK başvurularınızda proje sayı kısıtlaması yoktur. Firmanızın yer aldığı sektörden bağımız olarak sunulan bu destekten faydalanmak elinizde. ARGE çalışmanızın içeriğini ve detayını konuşalım, maliyeti olmaksızın projenizi değerlendirelim, desteklenebilir ARGE çalışması olarak değerlendirmemiz durumunda proje dosyanızı hazırlayalım ve TÜBİTAK'a sunalım.

TÜBİTAK'ın bu desteğinden faydalanarak bütçe ayıramadığınız diğer projeleriniz de hayat bulsun.

• Üretilecek olan üründe yeni bir teknoloji kullanılması (Ürün çıktısının aynısı piyasada var olabilir. Kullanılan teknoloji daha basit ise, ya da maliyetin düşmesini sağlıyorsa destek alır)

• Var olan bir ürünün geliştirilerek daha kullanışlı -çok amaçlı- bir ürün haline getirilmesi (Firma kendi ürün portföyünde olmayan bir ürünü, piyasadaki benzerlerine göre daha kullanışlı olarak geliştirebiliyorsa destek alır)

• Dünya'da veya Türkiye'de ilk olarak sizin tarafınızdan geliştirilen bir ürün olması (geliştireceğiniz ürün dünya'da ilk olarak sizin tarafınızdan geliştiriliyorsa veya dünyada var olan bir ürünü Türkiye'de ilk olarak siz geliştiriyorsanız projeniz destek alır)

Projenizin yukarıdaki maddelerden herhangi birini sağladığını düşünüyorsanız bizi arayın, projenizin detayları üzerine konuşalım ve bundan sonraki yol haritanızı birlikte çizelim.

 

İhracat Destekleri

İhracat yapan firmalara yönelik birçok başlıkta yararlanabileceğiniz devlet destekleri bulunmaktadır. Akademi BYS olarak bizim işimiz, devlet desteklerinden yararlanabilmeniz için; ilgili kurumlarla görüşüp gerekli evrakların doğru olarak hazırlanması sağlamak, dosyayı ilgili kuruma sunmak, dosyanın takibini yaparak sonuçlandırmaktır.Kalite Sistemi Belgeleri Yurtdışı Pazar Araştırması

• Yurt Dışı Tanıtım ve Marka Tescil

• Yurtdışı Mağaza/ Ofis/ Showroom Açılması

• Yurt Dışı Marka Tescil

• Elektronik Ticaret Sitelerine Üyelik

• Eğitim

• Yurtdışı Bireysel / Genel Fuar Katılım

• Proje Pazarları Destekleme Programı

 

Programın Amacı

Proje Pazarları Destekleme Programı; üniversitelerden, araştırma kurumlarından ve sanayi kuruluşlarından temsilcilerin bir araya gelmesi ve tarafların somut proje önerilerini paylaşarak muhtemel işbirlikleri olanaklarının aranması için düzenlenen etkinliklerin desteklenmesi için oluşturulmuştur.

Kimler Başvurabilir?

• Üniversiteler          

• Araştırma Kurumları

Sağlanan Desteğin Türü ve Miktarı Nedir?

Bilim Kurulu tarafından belirlenen üst sınırı geçmeyecek biçimde, etkinliği düzenleyen kuruluşun talebinin uygun görülen kısmı için hibe destek sağlanmaktadır. Destek ödemeleri etkinlik öncesi tek kalemde yapılmaktadır.

 

1501 - Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

Programın Amacı

Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı, 1995 yılından beri TÜBİTAK ile Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) işbirliği içinde yürütülmektedir. Programı, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur. 98/10 sayılı "Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ" (Tebliğ), "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik" ve "Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme Ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları " uygun olarak yürütülen programın amacı, sanayi kuruluşlarının Ar-Ge projelerine hibe şeklinde destek sağlamaktır.

Destek Tipi

Geri ödemesiz hibe

Destek Oranı

En fazla % 60

Destek Süresi

En fazla 36 ay

Başvuru Zamanı

Proje dosyası, proje başlamadan 3 ay önce TÜBİTAK’a sunulmalıdır.

Kimler Başvurabilir?

• Limited Şirketler         

• Anonim Şirketler

Hangi Giderler Desteklenir?

• Personel giderleri

• Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri

• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

• Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

• Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir

•Malzeme ve sarf giderleri

 

1507 - Kobi AR-GE Başlangıç Destek Programı

Programın Amacı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmelerle sınırlı olup, ülke sanayinin %98’ini oluşturan KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri istenilen düzeyin altında kalmıştır. Yukarıda belirtilen stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır. KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile, KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 500.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk iki projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

Destek Tipi

Geri  ödemesiz hibe

Destek Oranı

En fazla % 75

Destek Süresi

En fazla 18 ay

Başvuru Zamanı

Proje dosyası, proje başlamadan 3 ay önce TÜBİTAK'a sunulmalıdır.

Kimler Başvurabilir?

250 kişiden az yıllık çalışanı olan, yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon TL’den az olan bütün işletmeler başvurabilir. Yeni kurulan ve ilk yıl hesapları henüz onaylanmamış işletmelerde sadece çalışan sayısı dikkate alınır.

Hangi Giderler Desteklenir?

• Personel giderleri

• Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri

• Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

• Yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

• Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK'a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

• Proje çıktısı ürün ile ilgili olarak Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescil giderleri destek kapsamındadır. Türk Patent Enstitüsü'nden alınacak tescil işlemine aracılık eden gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşların danışmanlık ve hizmet giderleri de bu kapsamda değerlendirilir

• Malzeme ve sarf giderleri

 

1508 - Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (Teknogirişim)

Programın Amacı ve İçeriği

Ulusal strateji ve eylem planlarında vurgulanan bilgiye dayalı üretimin gerekliliği gerçeğinden hareketle girişimcilik olgusunun teknoloji ve yenilik odaklı firmalara yönelmesini ve lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitimli kişilerin bilgi ve araştırmalarını ticari ve katma değeri yüksek ürünlere dönüştürebilmelerini teşvik etmek amacıyla TÜBİTAK, Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programını (TEKNOGİRİŞİM) kurgulamış ve uygulamaya almıştır. Program kapsamında, girişimcilerin firmalarını kurmalarının ardından, personel, malzeme, alet/teçhizat/yazılım, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, ofis kira gideri ve ofise ait su, elektrik, ısıtma ve iletişim giderlerinin TÜBİTAK tarafından %75 oranında, en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenmesi öngörülmektedir.

Desteğin Amaçları Nelerdir?

• 2013 yılına kadar Türkiye’nin GSMH’si içinde Ar-Ge harcamalarının oran olarak %2’ye yükselmesi, bu oranın da yarısının özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi

• Şirketlerin Ar-Ge yapma sistematiği kazanması, rekabet koşullarında kalite ve maliyet bağlamında farklılıklarıyla ön plana çıkması

• Nitelikli ürünler ve süreçler geliştirilmesi ile ithal edilen ürünlerin azaltılması ve ihracatın arttırılması

Desteğe Ayrılan Bütçe Ne Kadardır?

2007 yılında 328 milyon TL bütçe ayrılmış,yeterli başvuru olmadığı için bunun ancak 200 milyon TL’si kullandırılabilmiştir.

Destekten Kimler Yararlanabilir?

Bu destekten ağırlıklı olarak özellikle sürekli ürünlerini ve sistemini geliştirmek durumunda olan her sektördeki imalatçılar, yazılımcılar, elektronikçiler başta olmak üzere tüm özel sektördeki tüzel kişilikler yararlanabilmektedir. Hizmet sektörü içinse hizmet kalitesini arttırıcı yönde yapılacak (bu genelde yazılım geliştirme şeklinde gerçekleşmektedir) çalışmalar da bu kapsama alınabilmektedir. Bu kuruluşlarda Ar-Ge’ye konu olan tasarımın ve geliştirmenin kritik noktalarını gerçekleştirebilecek yetkinlikte personelin bulunması gerekmektedir; kısaca Ar-Ge’nin çoğunluğu ve yönetimi kuruluşun kendisi tarafından yapılmalıdır. Başvuru için kuruluşun mali bilançosu, maliye ile ilişkisi, kuruluş yılı, personel sayısı gibi konular önemsenmemektedir.

Destek Kapsamındaki Projeler Nelerdir?

Bu destek programı kapsamındaki projeler üç başlık altında özetlenmektedir. Yeni ürün/hizmet geliştirme, mevcut ürünün/hizmetin iyileştirilmesi, üretim sisteminin/hizmet sürecinin iyileştirilmesi. Bu projelerin tamamen hazır teknolojiler/know how’lar alınarak gerçekleşmemesi, projede firmanın da teknoloji ve know how olarak özgün katkılarının olması destek için elzemdir.

Destek Miktarı Ne Kadardır?

Hemen her firmaya uygun proje destek seçenekleri bulunmaktadır.

• Üniversiteden yeni mezun oldunuz ve size başarı getireceğini düşündüğünüz bir proje fikriniz var ama sermayeniz yok. Ofis kiralamak, faturaları ödemek, yazılım ve donanım araçları almak sizin için bir sorun. Hiç dert etmeyin. 100.000 TL’lik hibe destek alarak projenizi hayata geçirebilirsiniz.

• Elinizde küçük çaplı projeleriniz var,bu projeleri hayata geçirdikten sonra daha büyük işlere girmeye düşünüyorsunuz. 400.000 TL’ye kadar iki projenize %75 destek alarak projelerinizi kolaylıkla hayat verebilirsiniz.

• Proje bütçenizin 400.000 TL’yi aştığı durumlarda bütçede sınırlama olmaksızın %60’a varan oranlarda destek alabilirsiniz. Her türlü proje bütçe büyüklüğüne uygun destekler bulunmakta.

Projede Desteklenen Giderler Nelerdir?

• Projede görevli personel giderleri (bordroda gözüken brüt üzerinden)

• Projeyle ilgili seyahat (ulaşım ve konaklama) giderleri

• Projeyle ilgili alınan yurt içi ve yurt dışı her türlü teknik danışmanlık, işçilik hizmeti, mühendislik hizmeti ve eğitim gibi hizmetler (yurt dışından alınan danışmanlık hizmeti toplam bütçenin %20’sini geçmemelidir)

• Projeyi TÜBİTAK’a sunmak için hazırlayan ve bu süreçlerde danışmanlık yapan danışmanlık firması maliyeti

• Proje ile ilgili alet, techizat, ekipman, test analiz cihazı, yazılım, dergi, kitap vb. yayınlar. (bu kalemde seri üretime yönelik olup projede de elzem olan makinalar %40 şeklinde oransal desteğe tabi olmaktadır)

• Kuruluş dışında yurt içinde üniversite vb. araştırma kurumlarına yaptırılan testler, analizler, araştırma geliştirme giderleri

• Projede kullanılan veya proje sonundaki ürünün/sistemin bir parçası olacak her türlü malzeme ve alt bileşenler

• Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak patent ve faydalı model giderleri; ayrıca bu çerçevede alınacak danışmanlık giderleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

Ar-Ge indirimi nedir?

Gelir Vergisi Kanunu'nun, 31 Temmuz 2004 tarihli 5228 sayılı Kanunla değiştirilen 89 uncu maddesinin (9) numaralı bendi ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun, aynı Kanun'un 31 inci maddesiyle değiştirilen 14 üncü maddesinin (6) numaralı bendi aynı olup aşağıdaki gibidir:

"Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 40'ı oranında hesaplanacak 'Ar-Ge indirimi'. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir."

Ar-Ge indirimi uygulaması nasıl olacak?

Ar-Ge İndirimine ilişkin 20.02.2005 tarih ve 25733 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 86 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'ne göre uygulama şu şekilde gerçekleşecektir: Ar-Ge indiriminden yararlanmak isteyen mükellefler, proje ve uygulama aşamalarında aşağıda belirtilen belgeleri ilgili birimlere göndereceklerdir. Ar-Ge indirimin uygulandığı ilk geçici vergi beyannamesinin verildiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar, sürdürülen Ar-Ge faaliyetiyle ilgili olarak Ek 1'de (86 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Ekinde Mevcuttur) yer alan formata uygun olarak hazırlanacak rapor, bir yazı ekinde Maliye Bakanlığına (Gelir İdaresi Başkanlığı elden veya posta yoluyla gönderilecektir.Bakanlık, raporun genel değerlendirmesini yaptıktan sonra, değerlendirilmesi amacıyla projeyi Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na (TÜBİTAK) ve/veya üniversiteler ile araştırma yapılan konuda uzmanlaşmış kuruluşlara intikal ettirecektir. Mükellefe, proje bütçesinin % 0,3 ü oranında bir tutarı incelemeyi yapan kuruluşa ödenmesi için bir yazı gönderilecek, ancak bu tutar 15.000.-TL'nı aşmayacaktır. Ar-Ge projesine ilişkin incelemeyi yapacak kuruluş, ihtiyaç duyması halinde ilave bilgi veya belgeleri de isteyerek, kendi uzmanları veya görevlendireceği başka kuruluşlara ait uzmanlar marifetiyle gerekli incelemeleri kısa sürede yaptıracak, Tebliğin 2 numaralı ekinde yer alan formata göre düzenlenen değerlendirme raporunun bir örneğini Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderecektir.

TÜBİTAK Ar-Ge projesi olan kuruluşlar aynı zamanda Ar-Ge indirimi uygulamasından nasıl yararlanacaktır?

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge projeleri Destekleme Programı (Ar-Ge Yardımı) çerçevesinde TÜBİTAK tarafından daha önce incelemesi yapılmış olan projelerle ilgili olarak yeniden inceleme yapılmasına gerek bulunmamakta olup, bu projelerle ilgili olarak daha önce alınan karar yazıları Bakanlığa gönderilecektir. Ar-Ge İndirimine söz konusu olan Ar-Ge projeleri TÜBİTAK'a sunulmuş ve/veya TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler ise bu projelerin proje numaraları başvuru yazısında özellikle belirtilmelidir. Desteklenen projelere ilişkin Destek Karar Yazısı ve/veya sözleşmesi yazı ekinde verilmelidir.

Ar-Ge İndirimi Proje Değerlendirilmesine Yönelik TÜBİTAK Uygulamaları?

TÜBİTAK'tan destekleme kararı çıkmış Ar-Ge projeleri için Ek 2 formu (86 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin Ekinde Mevcuttur) yerine TÜBİTAK'ın firmaya yazdığı destek yazısı ve proje sözleşmesi Maliye Bakanlığı'na gönderilecektir. Bu kapsamdaki firmalardan proje bütçesinin % 0,3'ü tutarında inceleme ücreti istenmeyecektir.

TÜBİTAK'tan destekleme kararı çıkmamış, ancak değerlendirme süreci devam eden projeler için değerlendirme sürecinin tamamlanmasına kadar bir şey yapılmayacak. Değerlendirme sonucu Maliye Bakanlığı'na iletilecektir.

TÜBİTAK'a bugüne kadar araştırma ve geliştirme projesi vermemiş firmaların projeleri için süreç tebliğde belirtildiği şekilde devam edecek ve bu firmalardan proje bütçesinin % 0.3'ü kadar inceleme ücreti istenecektir.

Mevzuat?

• 86 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (20 Şubar 2005 tarih ve 25733 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır)